/  Список форумов
   /  Обо всём
/  Для чего нужно здоровье
Распечатать  Ответить 
Для чего нужно здоровье

23.08.19 14:30
lpankkhjard

Пока еще застенчивый


 
Регистрация: 23.08.19
Сообщений: 1 Уровень: 1
Многословность 0 / 18 (объём сообщений, зависит от уровня и считается за последние 7 дней)Многословность 0 / 18 (объём сообщений, зависит от уровня и считается за последние 7 дней)
Сверхзадача 34 / 34 (сколько ожидается сообщений за текущие 7 дней)Сверхзадача 34 / 34 (сколько ожидается сообщений за текущие 7 дней)
Опыт 0 / 9 (сколько осталось сделать сообщений до перехода на следующий уровень)Опыт 0 / 9 (сколько осталось сделать сообщений до перехода на следующий уровень)
Для чего нужно здоровье
Ответить
В половине случаев заболевание наблюдалось в течение первых 12 месяцев после окончания кортикотерапии.
В этих случаях кортикоиды снова были включены.
Тем не менее, 40% из тех, кто получал кортикотерапию, были связаны с серьезными побочными эффектами http://ladyflux.ru/prilivy-pri-menopauze/.
Статистически значимо (р<0, 001) wzrost odsetka objaw?w ubocznych w przypadkach powtarzanej kortykoterapii w por?wnaniu z pierwszym kursem leczenia (59% vs.
41%).
Skojarzenie kortykoterapii z radioterapi? oczodo w z zastosowaniem lampy rentgenowskiej lub akceleratora liniowego okaza?o si? by? najskuteczniejsz? metod? leczenia.
Przewaga akceleratora liniowego nad promieniami Rtg sprowadza?a si? do braku za?my jako najgro?niejszego z obserwowanych przez nas powik?a? terapii promieniami jonizuj?cymi.
Wprawdzie nie obserwowali?my za?my po leczeniu Co-60, ale skuteczno tej metody leczenia by?a niewielka.
R?wnie? znaczny odsetek nawrot?w wytrzeszczu z?o?liwego po leczeniu Co-60 sprawi?, ?e od wielu lat nie stosujemy tej metody leczenia.
Kortykoterapia po czona z napromienianiem wysokoenergetycznym prowadzi do wybitnej poprawy co znajduje sw?j wyraz w istotnym statystycznie obni?eniu wska?nika oftalmopatii (8, 0 vs.
4, 7).
Wyniki leczenia odleg?e nale?y r?wnie? uzna? za pomy?lne.
Odsetek nawrot?w nie przekracza? bowiem 15% (25).
Zgodnie z naszymi obserwacjami szczeg?lnie w przypadkach masywnej systemowej kortykoterapii nale?y liczy? si? z ryzykiem objaw?w ubocznych do kt?rych nale?y m.
in.
ostra psychoza.
W pi?miennictwie zwykle szacuje si? cz?sto objaw?w ubocznych zbli?on? u leczonych pulsami methylprednisolonu i doustn? kortykoterapi?, z wyj?tkiem wi?kszej cz?sto?ci wyst?powania cushingiodalnej sylwetki u leczonych kortykoidami doustnymi.
D?ugotrwa?e stosowanie glukokortykoid?w pobudza lipogenez? i zwi?ksza mas? t?uszczu.
Nasilenie lipogenezy jest skutkiem dzia?ania insuliny, kt?rej sekrecja zostaje pobudzona przez insulinooporno i hiperglikemi?.
Szczeg?ln? wra?liwo na dzia?anie glukortykoid?w wykazuj? adipocyty brzusznej tkanki t?uszczowej.
Wynika to z wi?kszej g?sto?ci receptor?w glukortykoidowych w por?wnaniu z adipocytami innych region?w.
Gromadzenie tkanki t?uszczowej g wnie na tu?owiu i brzuchu prowadzi do oty?o?ci typu centralnego.
R?wnocze?nie pojedyncze doniesienia wskazuj? na mo?liwo ci?kiego, nieodwracalnego uszkodzenia w?troby u leczonych pulsami methylprednizolonu.
Zaleca si?, aby nie przekracza? dawki kumulacyjnej 8 g (1).
Профайл
Распечатать  Ответить 
Похожие темы
ТемаОтветыАвторПросмотрыОбновление
  С пользой для здоровья3hjughjinb306 22.02.20 11:34

От lana8
  Фильтр для воды21rik981 22.02.20 09:35

От lesnik
  Насос для скважины приобрести где можно5Lubimov396 22.02.20 05:35

От Artur22
  Рубрики о здоровье2edprakkjoni290 21.02.20 20:36

От saibat
  Посоветуйте сайт для поиска работы.2kalinANNA282 21.02.20 20:24

От chirick

Пользователи на форуме:

Пользователи на форуме:: 21 , на этом форуме:
Всего пользователей: 21 [ Администраторы ] [ Модераторы ]
21 Анонимные пользователи:
0 Зарегистрированные пользователи:

Поиск

Ключевые слова:    
[ Расширенный поиск ]

Права

Вы можете начинать темы.
Вы не можете редактировать свои сообщения.
Вы не можете создавать опросы.
Вы не можете вкладывать файлы в сообщения.
Вы можете отвечать на сообщения.
Вы не можете удалять свои сообщения.
Вы можете голосовать.